Eesti maadluse meistrivõistluste korraldamise tingimused

08.09.2020

1. Eesti Maadlusliit (edaspidi liit) aktsepteerib Eesti meistrivõistluste (edaspidi meistrivõistlused) läbiviimist neil maadlusstiilidel, mis on vastavalt Eesti Maadlusliidu põhikirjale põhitegevuses olevad stiilid ning kantud vastavalt liidu kalendrisse.

2. Meistrivõistlusi võivad läbi viia spordiklubid või –koolid või muud spordiorganisatsioonid (edaspidi korraldaja),

3. Korraldaja kohustub:

3.1. Ettevalmistusfaasis koostama ja esitama liidule kooskõlastamiseks plakati, milles on ära näidatud meistrivõistluste:

3.1.1. nimetus;
3.1.2. aeg, koht ja võimalusel ajakava;
3.1.3. läbiviimise eest vastutav(ad) isik(ud) ja kontakt(id);
3.1.4. maadlusstiil, kaalukategooriad vms;
3.1.5. autasustamine;
3.1.6. muu korraldaja poolt vajalikuks peetav info;
3.1.7. liidu ja klubi poolsed toetajate logod;

3.2. Vastutab väljapandava korraldusmeeskonna ja nende tööjõu kuludega seotud kohustuste eest:

3.2.1. vastutav meeskond;
3.2.2. vabatahtlikud;
3.2.3. meedikud;
3.2.4. turvameeskond (sõltuvalt meistrivõistluste eripärast ja vajadusest);

3.3. Võistluspaik

3.3.1. vastutab võistluspaiga üüri kokkuleppe ja tasumise eest;
3.3.2. garanteerib võistluspaiga valmiduse meistrivõistluste korraldamiseks;
3.3.3. võimaldab kolm 12x12m UWW värvides (sinine ja oranž) maadlusmatti olemasolu võistluspaigas (matid peavad olema paika pandud õhtu eelnevalt meistrivõistlustele);
3.3.4. tagab võistluspaigas korrektsete naiste ja meeste riietusruumide ja tualettide olemasolu.
3.4. Võimaldab korraldajate, sekretariaadi ja kohtunikele kohvi/tee ja vahepala laua.

4. Liit kohustub:

4.1. teatab korraldajaid võistluse korraldus kuupäevade osas punktis 5.2 toodud kuupäevaks.

4.2. võimaldama osaleda meistrivõistlustel kõikidel Eestis vastavat spordiala harrastavatel sportlastel, spordiklubidel ja spordikoolidel, vastavalt üldjuhendis esitatud nõuetele.

4.3. informeerima p. 4.2. nimetatuid meistrivõistluste toimumisest vähemalt üks kuu ette.

4.4. Vastutab võistluse sekretariaadi ja kohtunike olemasolu ja töötasude eest.

4.5. Võimaldab tehnilise lahenduse võistluste sekretariaadi ja mattide vaheliseks tööks.

4.6. Eesti meistrit , II ja III koha omanikku autasustatakse liidu poolt medali ja diplomiga ning Eesti Maadlusliidu meenega.

4.7. Liit tunnustab meistrivõistluste korraldamist vastavas vanuseklassis üks kord aastas, sama vanuseklassi tiitlivõistlus toimub ühes ja samas asukohas, samal päeval, alltoodult:

4.7.1. Täiskasvanute kreeka-rooma, vaba-ja naistemaadluse meistrivõistlused;
4.7.2. Juunioride kreeka-rooma, vaba-ja naistemaadluse meistrivõistlused;
4.7.3. Kadettide kreeka-rooma, vaba-ja naistemaadluse meistrivõistlused;
4.7.4. U15 vanuseklassi kreeka-rooma, vaba-ja naistemaadluse meistrivõistlused;
4.7.5. Rannamaadluse meistrivõistlused.
4.7.6. Liit ei vastuta lukumaadluse Eesti meistrivõistluste korralduse eest, kuid jääb avatuks ettepanekutele ja spordiklubide initsiatiivikusele ise korraldada lukumaadluse Eesti meistrivõistlusi.

5. Taotlusi meistrivõistluste läbiviimiseks võtab liit vastu üks korda aastas:

5.1. järgneva aasta korraldatavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta 15. juuniks

5.2. taotlused tuleb esitada Eesti Maadlusliidule järgneva aasta korraldavate meistrivõistluste kohta eelneva aasta esimeses pooles, esitamise lõpu kuupäevaks on 15. juuni ning liit menetleb taotlusi kuni 15. august, andes taotlejale vastuse 15. septembriks.

Kinnitatud juhatuse otsusega nr 26 punkt 2 03.11.2020

Eesti Maadlusliit

Uudised

Vaata kõiki uudiseid