1. Osaledes Eesti Maadlusliidu (EML) ametlikel võistlustel, kohustuvad liikmesklubide sportlased, treenerid jm. isikud:

  1. kinni pidama Ausa Mängu põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse printsiipidest;
  2. hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab maadluse kui spordiala mainet, EML-i ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet.
 2. Maadlusspordi mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav käitumine on:

  1. aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga maadlusvõistlustega seotud küsimustes;
  2. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
  3. otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
  4. isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb sportlane või liikmesklubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik (kihlveopettus).
 3. Sportlase või liikmesklubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate EML-i ametlike võistluste peale on keelatud;

   1. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;
   2. võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
   3. vägivaldne käitumine võistlustel;
   4. võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
   5. dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
   6. EML-i sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2. nimetatud rikkumistest.
   7. koostöö mitte tegemine EML-i juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega, võitlemaks punktis 2. nimetatud tegude ja/või tegevusetuse vastu.
 4. Punktis 2. nimetatud rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas EML-i juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev EML-i ala komitee, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. EML-i ala komitee ettepanekul kinnitab rikkumiste eest karistused EML-i juhatus.

 5. EML-i ala komitee võib punktis 2. nimetatud rikkumiste eest teha EML-i juhatusele ettepaneku karistada sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut:

  1. hoiatusega;
  2. noomitusega;
  3. rahatrahviga;
  4. sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
  5. liikmesklubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
  6. sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut maadlusspordi alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu keeluga;
  7. liikmesklubi/sportlast võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
 6. Punktis 4. nimetatud karistused jõustuvad EML-i ala komitee ettepanekul EML-i juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.

Kinnitatud EML juhatuse 28.09.2017.a otsusega.

Uudised

Vaata kõiki uudiseid