EESTI MAADLUSLIIT

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Maadlusliit (lühinimetusega EML), on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik heategevuslik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kreeka-rooma maadluse, vabamaadluse, naistemaadluse, rannamaadluse ja lukumaadluse harrastamise arendamisele Eestis.

Eesti Maadlusliit ühendab Eestis kreeka-rooma, vaba-, naiste-, ranna-ja lukumaadlusega tegelevaid mittetulundusühinguid, seltse, klubisid, sektsioone ühistegevuseks, spordiala edendamiseks ja sellealase tegevuse koordineerimiseks.

 1. EML tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel alt ülesse ja nende aruandlusel liidu liikmete ees.
 2. EML juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, rahvusvahelise maadlusliidu United World Wrestling’u (UWW) põhikirjast ja direktiivdokumentidest, Eesti Olümpiakomitee juhistest, Eesti Spordi Hartast ning EML põhikirjast.
 3. EML rajab oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulistel alustel.
 4. EML on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kellel on omanimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, omab õiguse avada ning sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ja teostada finantsoperatsioone.

EML on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

 1. EML-il on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
 2. EML (Eesti Maadlusliit) on asutatud 17.oktoobril 1989 .aastal.

EML (Eesti Maadlusliit) on Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordiliidu õigusjärglane 1920.a ja Eesti Maadlus-, Poksi- ja Tõsteliidu õigusjärglane 10.04.1933.a ja ENSV Maadlusföderatsiooni tegevuse jätkaja.

Rahvusvahelises Maadlusföderatsioonis (FILA) taastati EML liikmelisus 01.11.1991

 1. EML tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik. EML asukoht on Tallinn. EML nimetus inglise keeles on “Estonian Wrestling Federation”.

II EML PÕHIEESMÄRK, ÜLESANDED JA NENDE TÄITMISE KINDLUSTAMINE

 1. EML tegevuse põhieesmärgiks on kreeka-rooma maadluse, vabamaadluse, naistemaadluse, rannamaadluse ja lukumaadluse (edaspidi “maadlus”) arendamine ning sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas.
 2. EML ülesandeks on :
 • maadluse arengusuundade ja tegevuskavade väljatöötamine;
 • maadluse harrastamiseks ning arenguks tingimuste loomine ja parandamine ning maadlejate spordimeisterlikkuse tõstmine;
 • maadlusalast tegevust määratlevate otsuste, määruste, juhendite jms. vastuvõtmine ja rakendamine;
 • amatöörspordi statuudist ja reeglitest kinnipidamine; olümpiaideede, kehakultuuri- ja spordialaste eesrindlike teadmiste ja kogemuste propageerimine ning levitamine;
 • vabariiklike ja muude vabariigis toimuvate võistluste kalenderplaani koostamine, riikidevaheliste võistluste, Eesti meistrivõistluste ja tippvõistluste korraldamine või korraldamisõiguste andmine;
 • Eesti koondvõistkondade ettevalmistamine ja rahvusvahelistele võistlustele lähetamine; – treenerite kaadri ja kohtunike väljaõppe ning enesetäiendamise tagamine, nende atesteerimine ning metoodiliste materjalide väljatöötamine; – liidu liikmete ühishuvide kaitsmine, spordialaste sidemete arendamine teiste riikide organisatsioonidega ja esindamine nii kodu -kui välismaal;
 • liidu omandis oleva vara abil oma liikmete kaudu tipp-, võistlus- ja rahvasportlaste spordimeisterlikkuse tõstmine;

EML stimuleerib maadlusspordi arendamisel silmapaistnud isikuid, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ning korrale.

 1. Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks EML :
 • viib iseseisvalt läbi riiklikke tiitlivõistlusi, rahvusvahelisi võistlusi ning muid spordiüritusi; arendab koostööd lepingulistel alustel teiste spordiorganisatsioonide, piirkondlike omavalitsuste, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
 • töötab välja võistluste juhendid ja treeninguteks metoodilisi materjale, kinnitab Eesti koondised võistlusteks nii kodu- kui välismaal, autasustab sportlasi, treenereid ja liidu liikmeid;
 • toetab oma liikmete kaudu vastavalt võimalustele ja kasumit mittetaotleval viisil maadlussportlaste ja treenerite tegevust, aidates luua või leida paremaid treeningtingimusi, hankida spordivarustust ja osaleda võistlustel;
 • viib oma eesmärgi saavutamiseks ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi.

III EML LIIKMESKOND

 1. EML liikmeteks võivad olla juriidilise isiku õigustes mittetulundusühingud, seltsid, klubid, sektsioonid jm. ühendused, kellele tegevuse eesmärgiks on maadluse harrastajate ühendamine ning sporditegevuse läbiviimine ja kes tunnistavad EML põhikirja ning täidavad selle juhtorganite otsuseid.
 2. EML toetajaliikmeks võivad olla kõik EML tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad üksik- ja juriidilised isikud. Toetajaliikmete ja EML suhted rajanevad koostöölepingutele, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused.

Toetajaliikmetele ei laiene käesoleva põhikirja punktis 16 sätestatud õigused ning punktis 17 sätestatud kohustused.

 1. EML liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

EML liikme liikmelisus lõpeb liikme vabatahtliku väljaastumise, liikme tegevuse lõppemisega või liikme väljaarvamisega.

Vabatahtlikul lahkumisel esitatakse kirjalik avaldus EML juhatusele, mis lahendatakse juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul. Väljaarvamine võib toimuda kui EML liige rikub EML põhikirja või jätab tasumata liikmemaksu.

Liikmemaksude maksmata jätmine on põhjuseks liidu liikmest väljaarvamiseks.

EML liikmeskonnast väljaarvamise küsimused lahendab juhatus, kes teatab otsustest väljaarvatule kirjalikult kahe kuu jooksul.

Liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel tuleb likvideerida kõik vastastikused võlgnevused. Sisseastumis- ja liikmemakse endistele liikmetele ei tagastata.

 1. EML-i ees erilisi teeneid omavatele isikutele võib liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul omistada “Eesti Maadlusliidu auliikme” nimetuse. Auliikmele antakse sellekohane tõend ja rinnamärk. EML autasustab maadlusspordi arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone. Auliikmetele ei laiene käesoleva põhikirja punktis 16 sätestatud õigused ning punktis 17 sätestatud kohustused.
 2. EML liikmel on õigus:
 • osaleda liidu tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
 • oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikuna üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud põhikirjas sätestatud korras liidu juht-, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse ning esindada liitu selle juhtorganite volituse alusel teistes organisatsioonides ja üritustel; – esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

– vajaduse korral saada liidu juhtkonnalt moraalset toetust ja kaitset; – lahkuda liidu liikmeskonnast.

 1. EML liikmed on kohustatud :
 • täitma liidu põhikirjaga kehtestatud nõudmisi ning valitud organite nende pädevuse piires vastuvõetud otsuseid;
 • osalema oma esindajate kaudu korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
 • tasuma õigeaegselt liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu ning üldkoosoleku poolt määratud aegadel liikmemaksud;
 • kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu raha.
 1. EML nimel volituseta tegutsenud või volituse piire ületanud liidu liige või muu isik kannab vastutust õigusaktidega sätestatud korras.

IV ORGANISATSIOONILNE ÜLESEHITUS,

JUHTIMINE JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE

 1. EML struktuurseks aluseks on ühingud, seltsid, klubid, sektsioonid jm., mis võivad olla koondunud ka piirkondlikeks liitudeks.
 2. EML kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks (1) kord aastas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra saadab juhatus välja hiljemalt kaks (2) nädalat enne üldkoosoleku toimumise kuupäeva.

EML erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast kirjaliku nõudeavalduse esitamist, kui seda nõuavad põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik (1/10) EML liikmetest, revisjonikomisjon või peab vajalikuks juhatus.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selle kokkukutsumisel on järgitud kõiki seaduse ja põhikirja nõudeid. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud Liidu kõik liikmed.

EML üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohal olevate liikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine, milline otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekus osalenud liikmetest.

 1. EML liikmesorganisatsioonid võtavad üldkoosolekust osa oma seaduslike või teiste esindajate kaudu, kellel on antud kirjalik volikiri. Igal EML liikmel (liikmesorganisatsioonil) on üldkoosolekul üks hääl ja igal EML liikmesorganisatsioonil on üldkoosolekul üks hääleõiguslik esindaja.

Üldkoosolekule võivad valida ühe esindaja ka vabariigi kreeka-rooma, vaba-, naiste-ja lukumaadluse koondvõistkonnad ning kohtunikekogu, kes juhul, kui nad ei ole EML liikmed, hääleõigust ei oma. EML juhatuse liikmed võtavad üldkoosolekust osa ilma hääleõiguseta.

 1. Üldkoosolekut juhib EML president või asepresident või nende puudumisel liikmete esindajate poolt valitud juhataja antud üldkoosolekul vastu võetud reglemendi kohaselt. Üldkoosolekute kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
 2. Üldkoosolekul arutavate küsimuste ring ei ole piiratud.

Otsustada võib kõikide liidu tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine ja täiendamine;
 • juhatuse poolt esitatava aasta tegevus-finantsaruande ning revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;

-edaspidiste töösuundade ja tegevusplaanide ning aastaeelarvete kinnitamine;

 • sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine;
 • liidu presidendi, asepresidendi (-tide ) ja juhatuse liikmete valimine;
 • revisjoni või audiitorkontrolli määramine ning revisjonikomisjoni liikmete valimine; – kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine; – liidu reorganiseerimine või tegevuse lõpetamise otsustamine.
 1. EML juhatus koosneb presidendist, asepresidendist (-tidest) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatuse valimised toimuvad üldkoosolekul iga nelja (4) aasta järel. EML

juhatusse valitakse seitse kuni üheksa (7-9) liiget. Üldkoosolek valib esimesena ja teistest liikmetest eraldi EML presidendi.

Asepresident(id) ja juhatuse liikmed valitakse presidendi ettepanekul. Enne asepresidendi (-tide) ja juhatuse liikmete valimist otsustab üldkoosolek asepresidentide ja juhatuse liikmete arvu. Juhatuse asepresidentide ja liikmete arvu otsustamiseks esimese ettepaneku tegemise õigus on valitud presidendil. Kui otsustatakse valida üks (1) asepresident, siis teiste juhatuse liikmete arvuks on viis (5), kui otsustatakse valida kaks (2) asepresidenti, siis teiste juhatuse liikmete arvuks on kuus (6).

Kõikide juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud EML liikmete esindajatest.

Juhul kui president ei osutu valituks, esitatakse uued kandidaadid ning hääletamist korratakse kuni president osutub valituks.

Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget ei osutu valituks esitatakse nende asemel uued kandidaadid.

Väljalangenud või usaldust mitte õigustanud juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeid on üldkoosolekul õigus ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja valida nende asemele uued juhatuse liikmed. Presidendi ennetähtaegsel tagasikutsumisel kutsutakse tagasi juhatus täies koosseisus ja valitakse tema asemele uus president ning tema ettepanekul uued juhatuse liikmed.

 1. EML liikmete poolt liidu põhikirja rikkumiste, liidu liikmete omavaheliste arusaamatuste, distsipliini ja spordieetika rikkumiste ning muude eksimuste arutamiseks võib üldkoosolek moodustada viieliikmelise aukohtu. Aukohtu statuudi kinnitab ja liikmed valib üldkoosolek.
 2. EML president tegutseb põhikirja alusel ja esindab liitu kõigis õigustoimingutes ja kõikide isikute ees.
 3. EML juhatus otsustab kõik liidu tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse.

EML juhatus:

 • juhib operatiivselt liidu tegevust;
 • kinnitab liidu palgaliste töötajate koosseisu, määrab nende ametipalgad ning tööjuhendid; – kinnitab liidu töö korraldamiseks treenerite nöukogude juhatused, kohtunikekogu juhatuse ning moodustab vajalikud komisjonid ja töögrupid ning kinnitab nende tegevusalad ja volitused;
 • kinnitab Eesti koondvõistkonnad, vanemtreenerid ning nende töötasu, treenerite töötasud, maadlejate stipendiumid ja toetused;
 • valmistab ette ning võtab vastu liidu tegevust käsitlevad ja määravad dokumendid;
 • otsustab liidu liikmeteks vastuvõtmise ja väljaarvamise;
 • peab liidu liikmete kohta arvestust;
 • kinnitab maadluse spordiürituste kalenderplaanid ning võistluste juhendid;
 • kinnitab Eesti koondvõistkondade osavõtu tippvõistlustest
 • annab loa kõigile Eesti võistkondadele ja maadlejatele võistlemiseks välisriikides;
 • annab maadlejatele osavõtuõiguse võistlemiseks välisriikide klubides;
 • otsustab vaidlusküsimused ja tingimused maadlejate üleminekul liidu liikmeskonda kuuluvates organisatsioonides; – otsustab distsipliiniküsimused;
 • autasustab ja stimuleerib maadlejaid, treenereid, aktiviste, samuti EML-i moodustavaid organisatsioone ning võib esitada neid autasustamiseks teistele organisatsioonidele vastavalt kehtivale korrale;
 • valmistab ette üldkoosolekute korraldamise ning nende päevakorra;
 • omandab kinnis- ja vallasasju;
 • otsustab laenude võtmise ja määrab kindlaks laenude piirsuurused;
 • kinnitab liidu sümboolika kavandid ja nende statuudi; kinnitab maadlejate üleminekukorra ja tingimused üleminekul ühest EML liikmesorganisatsioonist teise;
 • otsustab vaidlus- ja distsiplinaarküsimused.

Juhatusel on õigus EML kinnisasju või registrisse kantud vallasaju võõrandada ja asjaõigustega koormata üksnes üldkoosoleku otsuse alusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.

 1. Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja neid juhib president, tema äraolekul asepresident või presidendi volitusel üks juhatuse liikmetest. Juhatus tuleb kokku vähemalt kord kahe kuu jooksul ja on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus. Võrdse häälte arvu korral otsustab presidendi või tema volitusel koosolekut juhtiva juhatuse liikme arvamus.

Finants -ja distsipliiniküsimuste otsustamisel on vajalik vähemalt 2/3 kohalolijate häälteenamus.

Juhatuse koosolekud protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollides fikseeritakse kõik juhatuse poolt vastuvõetud otsused.

 1. EML peasekretär:
 • korraldab EML igapäevast tööd;
 • tegutseb EML põhikirja alusel ning juhatuse ülesandel ja volitusel;
 • käsutab vastavalt juhatuse otsusele oma pädevuse piires EML vara ja rahalisi vahendeid, sõlmib lepinguid, avab pankades arveldus -ja muid kontosid ning annab välja korraldusi ja juhendeid;
 • esindab EML kõigis organisatsioonides.

EML peasekretäri võtab tööle ja vabastab töölt juhatus. EML peasekretär võtab osa juhatuse koosolekutest, kuid EML peasekretär ei või olla valitud juhatuse koosseisu.

 1. EML finants – majanduslikku tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata kas revisjoni või audiitorkontrolli.

Üldkoosolek võib revisjoni teostamiseks valida kolmeliikmelise revisjonikomisjoni samaaegselt juhatusega valimisega või eraldi iga nelja (4) aasta järel. Revisjonikomisjon valib endale hiljemalt kahe (2) nädala jooksul esimehe. Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed ei tohi samal ajal olla EML juhatuse liikmed ega EML palgalised töötajad ega EML raamatupidajad. Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule revisjoni aruande.

EML tegevuse parandamiseks teeb revisjonikomisjon vajaduse korral omapoolsed ettepanekud koheselt teatavaks juhatusele.

V EML VAHENDID JA VARA

 1. EML vahendid ja vara moodustavad:
 • sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 • riigi eelarve eraldistest;
 • kodu- ja välismaa juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest, toetustest ning pärandustest; põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavate üritustelt saadavatest sissetulekutest;
 • tuludest, mida võidakse saada EML väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning muust tulust, mis on vajalik liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
 1. EML omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik liidu põhiliste eesmärkide teostamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

EML vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

EML liikmel ei ole õigust liidu varale ega liidul ei ole õigust liikmesorganisatsiooni varale. EML ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna vastutust liidu varaliste kohustuste eest.

EML poolt kogutud vahendeid kasutatakse käesoleva põhikirja eesmärkide realiseerimiseks. EML eesmärkidega kooskõlas olevaid sihtotstarbelisi annetusi või eraldisi kasutatakse vastavalt sihtotstarbele.

 1. EML peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust. EML majandusaasta on 0l.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
 2. EML krediidi käsutamise õigus on presidendil, ühel asepresidendil ja peasekretäril.

VI EML TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

EML LÕPETAMISE PUHUL

 1. EML tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras. EML tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud EML liikmetest.
 2. EML tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab kõik liidu juhtimise, vara ja asjaajamisega seonduvad küsimused.
 3. EML tegevuse lõpetamisel kuulub vara, mis on alles jäänud pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist, üleandmisele samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingutele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev muudatustega ja täiendustega Eesti Maadlusliidu põhikiri on kinnitatud EML üldkoosolekutel vastavalt Tallinnas 21.mail 2019.a ja Tallinnas 17. juuni 2020.a.

 

Juhatuse liige Jaanus Paeväli

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Uudised

Vaata kõiki uudiseid