Töökuulutus – 2020/2021. õppeaastast Audentese spordigümnaasiumi Tallinna üksusesse MAADLUSTREENER

11.12.2019

Audentese spordigümnaasium ja Eesti Maadlusliit kuulutavad välja konkursi, et leida alates 2020/2021. õppeaastast spordigümnaasiumi Tallinna üksusesse MAADLUSTREENER

Audentese spordigümnaasiumil on ainulaadne keskkond, kus valmistame noori ette tippspordiks. Seejuures panustame nende pikaajalisse ja terviklikku kujunemisse:
loome optimaalsed tingimused, mis võimaldavad noorel areneda nii hariduses, spordis kui ka inimesena. Kool väärtustab ka treenerite eneseteadlikkust ja heaolu.

Oled sobiv kandidaat, kui Su kvalifikatsioon vastab tööle asumise hetkel vähemalt EKR-i 6. tasemele ning Sa oled valmis
• kavandama, arendama ja ellu viima eesmärgistatud tegevusplaane, et soodustada õppursportlaste terviklikku arengut kaheses karjääris;
• lähtuma töö planeerimisel ja juhtimisel kooli eesmärgist toetada noorte pikaajalist arengut ja heaolu nii sportlase, õpilase kui ka inimesena;
• tegema tihedat koostööd teiste Audentese spetsialistidega;
• panustama keskkonna, enda ja kolleegide arengusse;
• järgima oma igapäevases käitumises Audentese põhiväärtusi, milleks on tarkus, tervis ja tasakaal, olles sellega õpilastele ning kolleegidele eeskujuks.

Maadlustreeneri tööülesanded on järgmised:
• lood õppursportlaste arengut toetava treeningukeskkonna, sh usaldusliku suhte;
• järgid Kutsekoja treenerite eetikakoodeksit, ausa sportimise ja sporditegevuse üldtunnustatud reegleid ning häid tavasid, toetades õppursportlaste sportlikke pürgimusi ja saavutusi;
• kavandad õppursportlaste hooaega ja karjääri;
• juhid õppursportlaste arengut, sead ja jälgid nende saavutus-, arengu- ja tegevuseesmärke ning annad regulaarset tagasisidet;
• kavandad ja juhendad treeninguid;
• teed õppursportlaste toitumisplaani koostamisel koostööd spetsialistidega;
• pöörad tähelepanu vigastuste ennetamisele ja vigastuse korral jälgid õppursportlase ravi koostöös spetsialistidega;
• täiendad ennast regulaarselt, et olla kursis tänapäeva treeningumeetodite ja treeneritöö oluliste praktikatega;
• teed sporditegevuses koostööd koduklubide, alaliidu, koondise treenerite ja lapsevanematega;
• osaled treeninguvälises kasvatustöös, pidades sidet õpetajate, õpilaskodu, teiste erialade treenerite, kooli juhtkonna ja lapsevanematega;
• jälgid õppeaasta vältel õppursportlaste hariduskäiku (e-kool, treenerite infokoosolekud, õppenõukogud jne);
• osaled spordigümnaasiumi üritustel ja kogunemistel (õpetajate-treenerite infokoosolekud, arendustegevus, koolitused, seminarid, kooli huvitegevus jms) ning annad nende korraldamisse oma panuse.

Lisainfo
Tööaeg on 35 tundi nädalas, millest kontakttunde on 22 ning neist vähemalt üks tund on sporditeooria koolitus, mis valmistab õpilasi ette lisaks erialaste teadmiste osas ka kohtuniku kategooriaeksamiks.
Sporditeenust osutame aastas 40 nädalat ehk 200 tööpäeva. Sellest 35 nädalat ehk 175 tööpäeva hõlmab statsionaarne treeninguperiood (ühtib üldharidusliku õppeperioodiga), ülejäänud viis nädalat ehk 25 tööpäeva veedetakse treeninglaagrites.

Kandideerimiseks saada CV ja sooviavaldus hiljemalt 10. jaanuaril 2020 aadressile personal@audentes.ee. Lisainfot saad direktor Priit Ilverilt telefonil 699 6586 või aadressil priit.ilver@audentes.ee.

Uudised

Vaata kõiki uudiseid